Policies

I vår strävan efter att kvalitetssäkra vårt arbete och vara tillförlitliga har vi tagit fram en kvalitetspolicy och en miljöpolicy.

Kvalitetspolicy

På vårt företag skall verksamheten hålla en hög kvalitet avseende bl a arbetsmiljön samt drivas under goda ekonomiska former.

Målsättningen är att arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för vår personal.

Personalen skall kunna påverka sin arbetsmiljö genom aktivt deltagande i arbetet med "internkontroll av arbetsmiljö".

Varje anställd skall visa personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö. Det är varje anställds skyldighet att följa instruktioner och rutiner och att genast rapportera till företagsledaren och skyddsombud om risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Företaget skall bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker och hot uppstår, samt att vid rapportering av nya risker i arbetsmiljön genast utreda och vidta lämpliga åtgärder för att minimera eller om möjligt undanröja riskerna.

Företaget skall minst en gång per år gå igenom, kartlägga, riskerna i arbetsmiljön. Efter genomgång skall handlingsplan med vad som skall göras, när det skall göras och vem som ansvarar för att det genomförs upprättas.

Vi skall vara ett föredöme för vår bransch när det gäller personalvård och arbetsmiljöarbete.

För att vi skall kunna leva upp till denna policy skall det inom företaget, eller genom externa konsulter, finnas kunskap om riskerna med verksamheten och de skyddsåtgärder som behövs för att upprätthålla en god arbetsmiljö.


Miljöpolicy

In Situ Instrument's affärsidé bygger på att för uppdragsgivares räkning skapa såväl metodik som mätsystem för miljörelaterade mätningar, ofta med koppling till just människans påverkan på naturen, eller behovet av ökad kunskap kring förnyelsebar energi.

Vår verksamhet måste som en konsekvens att detta självfallet präglas av stor miljökunskap och medvetenhet om hur vårt beteende påverkar vår miljö, ständig kompetensutveckling och tillämpning av densamma är en självklarhet för oss.

Ett miljömedvetet beteende i framkant skall genomsyra vår verksamhet i alla led, från idé till ansvar för levererade produkter ute i fält.