In Situ från Ockelbo mäter Europas koldioxid

Publicerad 14/9, 2012

Miljön är vår planets framtid. Global uppvärming är ett hot som vi måste ta på största allvar. Idag finns det dock ingen global standard för att övervaka och förstå utbytet av växthusgaser mellan jordytan och atmosfären genom kontinuerliga, långsiktiga och samordnade mätningar. 

Nätverket ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en ny forskningsinfrastruktur vars uppdrag är att dechiffrera växthusgasbalansen i Europa och angränsande regioner och man håller nu på att bygga upp ett nätverk av mätstationer för växthusgaser i Europa med förhoppning om att kunna skapa en framtida standard. 

Uppdraget att bygga de sex första mätstationerna i Sverige gick till In Situ i Ockelbo som specialiserat sig på miljömätningar i både luft, land och vatten 

Det här är mycket hedrande men samtidigt ett mycket lämpligt uppdrag för oss. När upphandlingen var klar visade det sig att vi var den enda aktör som klarade av att säkerställa hela processen, från projektering tillgenomförande och samtidigt säkerställa den långsiktiga servicen med garanti. 

Mätstationerna kommer att täcka in typiska svenska ekosystem. Tre stationer ligger på skogsmark, två på våtmark och en på jordbruksmark. Invigning blir i Uppsala den 28 september så det är bråda dagar hos det innovativa företaget, idylliskt beläget intll natursköna Wij Trädgårdar i Ockelbo. 

Mätstationerna  kommer vi att samla in data om växthusgaser på ett sätt som kan jämföras med SMHI:s väderstationer, vilka genererar meteorologiska data. De kommer att ha en ekosystemstationer som mäter koncentrationen koldioxid i luften. Några stationer kommer även att mäta koncentrationen av både kvävedioxid och metan. Många andra faktorer som vindriktning, vindhastighet, marktemperatur och mängd biomassa i ekosystemet kommer också att lagras. Beroende på hur högt instrumenten är placerade över växtligheten kommer en yta med en radien på 200 till 600 meter att mätas. 

På tre av mätstationerna kommer det även finnas en atmosfärsstation som mäter koncentrationen av växthusgaser upp till 150 meter i luften. Med hjälp av all denna data kommer man sedan att kunna uppskatta både utsläpp och upptag av växthusgaser från flera olika källor till exempel från fossilt bränsle. 

Tillgången till mätstationer och data som samlas in kommer att vara öppen för alla forskare att ta del av. ICOS Sweden förväntas komma igång med sin verksamhet under år 2012. 

ICOS är ett EU-initiativ med 17 deltagarländer. Varje land ansvarar för sin del av infrastrukturen. ICOS Sweden är ett samarbete mellan SLU, Polarforskningsinstitutet samt universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm där Lunds universitet är huvudansvarigt för ICOS Sweden. Huvudfinansiär är Vetenskapsrådet (VR), men universiteten och Polarforskningsinstitutet är medfinansiärer.